• Binnen 5 werkdagen in huis
  • Veilig betalen
  • Directe levering

"Voor alles onder en boven de grond in uw tuin"

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1 – ALGEMEEN:
In deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) worden de hierna volgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1    Sierbestratingbestellen.nl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78599385, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2    De Wederpartij is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sierbestratingbestellen.nl een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten ter zake van koop en/of levering van zaken en/of het verrichten van diensten voor de Wederpartij, en daarnaast eveneens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) onder algemene titel.

1.3    Sierbestratingbestellen.nl en de Wederpartij worden in deze Voorwaarden ook wel gezamenlijk aangeduid als “Partijen”.

1.4    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sierbestratingbestellen.nl aan de Wederpartij gedane aanbiedingen en alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten, van welke aard dan ook, en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg  kunnen zijn, alsmede de uitvoering daarvan. Deze Voorwaarden zijn tussen Sierbestratingbestellen.nl en de Wederpartij eveneens – voor zover aan de orde – van toepassing op alle overige werkzaamheden en diensten waaronder doch niet uitsluitend eventuele service- en herstelwerkzaamheden, gegeven garanties en/of de nalevering van zaken.

1.5    De toepasselijkheid van eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 2 van Titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk door Sierbestratingbestellen.nl van de hand gewezen en uitgesloten. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn slechts dan van toepassing op enige overeenkomst tussen Partijen, indien tussen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Voorwaarden op de betreffende overeenkomst tussen Partijen van toepassing zullen zijn. Indien tussen Partijen één of meerdere malen is overeengekomen dat op enige overeenkomst tussen Partijen de algemene voorwaarden van de Wederpartij van toepassing zijn, kan Wederpartij daaraan met betrekking tot de wederpartij eventueel gehanteerde algemene voorwaarden geen enkel recht ontlenen met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden ter zake van nadien door Sierbestratingbestellen.nl gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.

1.6    Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien en voor zover Sierbestratingbestellen.nl daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, of indien zulks door de Wederpartij met Sierbestratingbestellen.nl schriftelijk is overeengekomen. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden hebben slechts betrekking op de specifieke aanbieding van Sierbestratingbestellen.nl of overeenkomst tussen Partijen, ter zake waarvan deze afwijking is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk tussen Sierbestratingbestellen.nl en de Wederpartij één of meerdere malen van deze Voorwaarden is afgeweken, kan Wederpartij daaraan geenszins rechten ontlenen met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden terzake nadien door Sierbestratingbestellen.nl gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.

1.7    Tussen Sierbestratingbestellen.nl en de Wederpartij staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze Voorwaarden een overeenkomst is gesloten, deze Voorwaarden ook op latere aanbiedingen van Sierbestratingbestellen.nl en op latere tussen Partijen gesloten overeenkomsten automatisch en onverkort van toepassing zullen zijn, tenzij ten aanzien van de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.8    Ingeval enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen Partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de nietige of vernietigde bepaling. Nietigheid of vernietiging in of buiten rechte van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enigerlei wijze inconsistent is met het bepaalde in enige door Sierbestratingbestellen.nl gedane aanbieding of enige tussen Partijen gesloten overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de betreffende aanbieding of overeenkomst.

1.9    Voor zover toepasselijk, moet in deze Voorwaarden onder het begrip “zaken” onder meer worden verstaan: geleverde materialen, onderdelen, toebehoren, informatie, adviezen, diensten, alsmede hiermee samenhangende zaken, alles in de ruimste zin des woords.

1.10   Deze Voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van Sierbestratingbestellen.nl en van derden die door Sierbestratingbestellen.nl bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken worden.

1.11   Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, worden daarmee tevens bedoeld berichten die zijn verzonden per fax of e-mail.

1.12   De website van Sierbestratingbestellen.nl is te bereiken via https://sierbestratingbestellen.nl

 

Artikel 2 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN:
2.1    Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van de Wederpartij verstrekte gegevens. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Ook tijdens de duur van de overeenkomst is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de wederpartij om bedrijfsgegevens, NAW-gegevens en contactgegevens actueel te houden.

2.2    Alle aanbiedingen en prijslijsten van Sierbestratingbestellen.nl, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven. Zij gelden alleen ten opzichte van de Wederpartij aan wie zij zijn gericht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3    Alle aanbiedingen vervallen dertig (30) dagen na de datum waarop het aanbod is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende aanbieding.

2.4    In het kader van door Sierbestratingbestellen.nl gedane aanbiedingen aan de Wederpartij verstrekte catalogi, tekeningen, afbeeldingen en adviezen zijn niet bindend en blijven eigendom van Sierbestratingbestellen.nl. Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Sierbestratingbestellen.nl is niet verplicht om in het kader van aanbiedingen detailtekeningen te verstrekken aan de Wederpartij.

2.5    Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en overige van Sierbestratingbestellen.nl afkomstige documenten hebben slechts het karakter van aanduidingen.

2.6    Indien Sierbestratingbestellen.nl in het kader van aanbiedingen monsters of beproevingsresultaten heeft getoond of heeft verstrekt aan de Wederpartij, wordt de zeggingskracht hiervan voor wat betreft de hoedanigheid, kwaliteit

e.d. van daaraan te relateren te leveren zaken geacht van louter indicatieve aard te zijn.

2.7    Sierbestratingbestellen.nl kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijs kan c.q. had kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

2.8    Sierbestratingbestellen.nl is slechts door een aanbieding gebonden, indien zij binnen de termijn waarin de aanbieding geldt, schriftelijk bericht van onvoorwaardelijke aanvaarding heeft ontvangen van de Wederpartij, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Indien het bericht van aanvaarding ná het verstrijken van de aanbiedingstermijn wordt ontvangen door Sierbestratingbestellen.nl, komt slechts een overeenkomst tot stand, indien Sierbestratingbestellen.nl de Wederpartij aldus schriftelijk bericht, dan wel indien Sierbestratingbestellen.nl feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering  van de opdracht.

2.9    Voor het overige komen overeenkomsten tot stand indien en voor zover Sierbestratingbestellen.nl een door de Wederpartij verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel indien Sierbestratingbestellen.nl feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering  van de opdracht. De schriftelijke aanvaarding van een opdracht door Sierbestratingbestellen.nl wordt geacht de overeenkomst tussen Partijen juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij binnen tweeënzeventig (72) uren na het tijdstip van ontvangst van de aanvaarding tegen de inhoud daarvan schriftelijk en deugdelijk heeft geprotesteerd bij Sierbestratingbestellen.nl.

2.10   Aanvaardingen door de Wederpartij van door Sierbestratingbestellen.nl gedane aanbiedingen en door de Wederpartij aan Sierbestratingbestellen.nl verstrekte en door haar geaccepteerde opdrachten zijn onherroepelijk. Na aanvaarding van een aanbieding van Sierbestratingbestellen.nl door de Wederpartij of na aanvaarding door Sierbestratingbestellen.nl van een opdracht van de Wederpartij, is Sierbestratingbestellen.nl echter gerechtigd om binnen tweeënzeventig (72) uren na het tijdstip van aanvaarding de betreffende aanbieding c.q. opdracht zonder opgaaf van redenen te herroepen c.q. af te wijzen, zodat alsnog geen overeenkomst   tot   stand   komt,   zonder   dat   Sierbestratingbestellen.nl  deswege  jegens de Wederpartij schadeplichtig is en/of wordt.

2.11   Wijziging of beëindiging van een overeenkomst door de Wederpartij is slechts mogelijk met de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Sierbestratingbestellen.nl. Indien   de Wederpartij de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen bijvoorbeeld doch niet uitsluitend indien blijkt dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens onjuist zijn, of wenst te beëindigen, en Sierbestratingbestellen.nl daarmee instemt, dan is de Wederpartij – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Sierbestratingbestellen.nl en de Wederpartij is overeengekomen – gehouden de daaruit eventueel voor Sierbestratingbestellen.nl voortvloeiende schade en/of extra kosten, van welke aard en omvang, hoegenaamd ook, gederfde winst daaronder begrepen, aan Sierbestratingbestellen.nl te vergoeden.

2.12   Alle door Sierbestratingbestellen.nl gedane aanbiedingen en tussen Partijen gesloten overeenkomsten geschieden te allen tijde onder voorbehoud van kredietwaardigheid van de Wederpartij, dit uitsluitend ter beoordeling van Sierbestratingbestellen.nl. Sierbestratingbestellen.nl is te allen tijde gerechtigd om van de Wederpartij desgewenst een bankgarantie en/of andere zekerheid ter hoogte van het aan de aanbieding of gesloten overeenkomst verbonden factuurbedrag te verlangen, dan wel om betaling vooraf te verlangen, en de uitvoering van een (te sluiten) overeenkomst op te schorten, totdat de verzochte zekerheid is verstrekt c.q. de betaling vooraf is ontvangen, zonder dat Sierbestratingbestellen.nl deswege jegens de Wederpartij schadeplichtig is en/of wordt, respectievelijk kan worden.

2.13   Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Sierbestratingbestellen.nl binden Sierbestratingbestellen.nl slechts, indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder of vertegenwoordigings- bevoegde procuratiehouder van Sierbestratingbestellen.nl tegenover de Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bekrachtigd. Onder ondergeschikten wordt een ieder begrepen die geen bestuurder is en geen procuratie heeft. In geval van twijfel bij de Wederpartij omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid van één van de medewerkers van Sierbestratingbestellen.nl, dient ter verificatie contact te worden opgenomen met een persoon die blijkens het Handelsregister als bestuurder of procuratiehouder bevoegd is om Sierbestratingbestellen.nl in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

2.14   Sierbestratingbestellen.nl behoudt zich het recht voor andere zaken (bijvoorbeeld van een ander merk) dan die met de Wederpartij is overeengekomen te leveren, mits deze van dezelfde kwaliteit zijn zonder dat Sierbestratingbestellen.nl deswege jegens de Wederpartij schadeplichtig is en/of wordt, respectievelijk kan worden.

2.15   Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sierbestratingbestellen.nl, is het de Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van met Sierbestratingbestellen.nl gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen aan de Wederpartij gelieerde vennootschappen.

2.16   De Wederpartij machtigt Sierbestratingbestellen.nl om de opdracht desgewenst door een door Sierbestratingbestellen.nl aan te wijzen derde te laten uitvoeren. De Wederpartij gaat bij voorbaat akkoord met overdracht door Sierbestratingbestellen.nl aan (een) derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Sierbestratingbestellen.nl met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en).

Artikel 3 – PRIJZEN:
3.1   Tenzij schriftelijk anders aangegeven/overeengekomen, zijn alle door Sierbestratingbestellen.nl in aanbiedingen, overeenkomsten of andere bescheiden afkomstig van Sierbestratingbestellen.nl genoemde bedragen:

-        vermeld in Euro, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

-        exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde belastingen, heffingen en rechten;

-        exclusief werktrein, wagonhuur en overige (trein- en/of weg-) transport- en/of leveringskosten;

-        exclusief de kosten van verpakkingen en verzekeringen;

-        gebaseerd op levering ex Works en volgens “Incoterms 2018” (of een daarvoor in de plaats getreden versie daarvan): af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Sierbestratingbestellen.nl, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3.2                 De door Sierbestratingbestellen.nl in aanbiedingen vermelde prijzen c.q. de tussen Partijen overeengekomen prijzen, zijn gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer één van de prijsbestanddelen na het uitbrengen van de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór algehele uitvoering van de overeenkomst verhoogd wordt met meer dan vijf procent (5%), is Sierbestratingbestellen.nl gerechtigd haar aangeboden c.q. de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Kostenfactoren kunnen onder andere – derhalve niet uitsluitend – zijn: invoerprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, overheidsheffingen, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Sierbestratingbestellen.nl de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen en heffingen. Daarbij is het niet relevant of de bewuste verhoging ten tijde van de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst voor Sierbestratingbestellen.nl voorzienbaar was.

3.3                 Alle door Sierbestratingbestellen.nl aangeboden prijzen, in welke vorm ook, website, offertes, folders en/of andere documentatie zijn uitdrukkelijk onder voorbehoud van programeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door Sierbestratingbestellen.nl geen enkele aansprakelijkheid hoegenaamd ook aanvaard.

 

Artikel 4 – BETALING EN ZEKERHEIDSTELLING:
4.1    Betaling van de door Sierbestratingbestellen.nl aan Wederpartij in rekening gebrachte bedragen dient uiterlijk te geschieden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Deze betalingstermijn (of een andere overeengekomen betalingstermijn) betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:38 sub a van het Burgerlijk Wetboek, zodat bij non-betaling of onvolledige betaling binnen deze termijn het verzuim van de Wederpartij van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling door of vanwege Sierbestratingbestellen.nl nodig zal zijn.

4.2    Indien enige betalingstermijn door de Wederpartij is overschreden, is het totaal openstaande factuurbedrag, evenals de overige openstaande facturen, ook indien eerder betaling in termijnen was overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar. Alle openstaande facturen van de Wederpartij zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar, indien zich een of meer van de omstandigheden genoemd in art. 16.1 van deze Voorwaarden voordoet, dit onverminderd het recht van Sierbestratingbestellen.nl op vergoeding van alle schade, kosten en rente.

4.3    Indien betaling niet of niet volledig binnen de in art. 4.1 van deze Voorwaarden vermelde betalingstermijn (of een overeengekomen andere betalingstermijn) heeft plaats gevonden, is de Wederpartij terstond – derhalve zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig zal zijn – in verzuim en is de Wederpartij vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één hele maand zal gelden), dan wel de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt – over het openstaande factuurbedrag. 

Voorts komen dan alle buitengerechtelijke (incasso)kosten die Sierbestratingbestellen.nl maakt ten laste van Wederpartij, welke kosten minimaal vijftien procent (15%) bedragen van het openstaande factuurbedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde rente als voormeld, met een minimum van € 150,-- (zegge: éénhonderd vijftig euro), dit onverminderd het recht van Sierbestratingbestellen.nl om de werkelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten van de Wederpartij te vorderen, voor zover deze kosten voormeld percentage te boven gaan.

4.4    Betaling dient zonder verrekening te geschieden op de door Sierbestratingbestellen.nl op de factuur aangegeven bankrekening(en), op de plaats van vestiging van Sierbestratingbestellen.nl, dan wel bij aflevering. De op de bankafschriften van Sierbestratingbestellen.nl aangegeven valutadag is bepalend voor de ontvangst en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de door de Wederpartij aan Sierbestratingbestellen.nl verschuldigde rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten als bedoeld in art. 4.3 van deze Voorwaarden en vervolgens op opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

4.5    Sierbestratingbestellen.nl is te allen tijde gerechtigd om desgewenst voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen van Wederpartij gehele of gedeeltelijke zekerheidsstelling te verlangen van de Wederpartij, in de vorm van een bankgarantie of andere zekerheid, ter hoogte van deze betalingsverplichtingen.

4.6    Sierbestratingbestellen.nl is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten,  totdat de Wederpartij aan al zijn opeisbare (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

4.7    Sierbestratingbestellen.nl is gerechtigd alle vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Sierbestratingbestellen.nl aan de Wederpartij, dan wel aan met de Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

4.8    De Wederpartij is onder geen beding gerechtigd enige betaling aan Sierbestratingbestellen.nl op te schorten en/of te verrekenen.

4.9    Klachten van de Wederpartij over (de hoogte van) facturen van Sierbestratingbestellen.nl dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Sierbestratingbestellen.nl binnen tien (10) werkdagen na de datum van de factuur waarop enige klacht betrekking heeft. Ten aanzien van facturen waartegen niet binnen deze termijn schriftelijk gemotiveerd is geprotesteerd door de Wederpartij, staat tussen Partijen vast, althans wordt tussen Partijen geacht vast te staan, dat zij correct zijn en door de Wederpartij zonder protest zijn geaccepteerd.

Artikel 5 – VERVOER EN RISICO:
5.1    De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door Sierbestratingbestellen.nl bepaald, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij inzake transport, verzending en verpakking worden slechts door Sierbestratingbestellen.nl uitgevoerd, indien de Wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meerkosten daarvan voor zijn rekening te nemen.

5.2    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn het risico en de kosten van het in- en/of uitladen van de te leveren zaken uitsluitend voor rekening en risico van de Wederpartij.

5.3    Indien sprake is van levering op een of meer specifieke locaties, waar krachtens (een) bijzondere regel(s) nadere voorschriften van toepassing zijn, dan dient uitsluitend de Wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen – al dan niet door inschakeling van derden – voor de correcte naleving daarvan.

5.4    Het risico van de door Sierbestratingbestellen.nl te leveren zaken is voor de Wederpartij vanaf het moment dat de zaken als geleverd te gelden hebben, als bedoeld in art. 6.9 van deze Voorwaarden, dit onverminderd het bepaalde in art. 9 van deze Voorwaarden.

5.5    Indien bij het vervoer, ingeval dit voor risico van Sierbestratingbestellen.nl geschiedt, beschadigingen en/of gebreken, die bij de aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of soortgelijk document worden aangetekend, is Sierbestratingbestellen.nl daarvoor niet aansprakelijk en gelden de afgeleverde zaken als correct en zonder protest door de Wederpartij behouden. Indien Sierbestratingbestellen.nl de zaken buiten de bij de Wederpartij gebruikelijke werktijden aflevert, dienen de in de vorige zin genoemde beschadigingen en/of gebreken uiterlijk de  eerstvolgende werkdag onmiddellijk schriftelijk aan Sierbestratingbestellen.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan Sierbestratingbestellen.nl voor de betreffende beschadigingen en/of gebreken eveneens niet aansprakelijk is, c.q. deze zaken geacht worden zonder protest door de Wederpartij te zijn behouden.

5.6    Indien Sierbestratingbestellen.nl het transport met behulp van treinwagons verzorgd, dan wel indien Sierbestratingbestellen.nl een derde daartoe opdracht heeft gegeven, dan wel indien de Wederpartij de treinwagons van Sierbestratingbestellen.nl uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

-    de gebruiker dient de treinwagons als een goed bewaarder te behandelen;

-    de treinwagons worden door Sierbestratingbestellen.nl in goede, gebruiksklare en bezemschone toestand ter beschikking gesteld en dienen op een met Sierbestratingbestellen.nl overeengekomen tijdstip weer in goede, gebruiksklare en bezemschone staat afgeleverd te worden op de overeengekomen plaats;

-    het is niet toegestaan de treinwagons te gebruiken om anderen dan personen door of vanwege Sierbestratingbestellen.nl aangewezen, naar een andere plaats te (doen) vervoeren;

-    de Wederpartij staat er voor in dat hij, indien hij gebruik maakt van door Sierbestratingbestellen.nl ter beschikking gestelde treinwagons, vervoerder is in de zin van de Spoorwegwet en hij vrijwaart Sierbestratingbestellen.nl voor alle aanspraken uit hoofde van de verplichtingen die op vervoerders in de zin van de Spoorwegwet rusten.

 

5.7    De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan treinwagons, die de Wederpartij in bewaring, huur, bruikleen of uit welken anderen hoofde ook onder zich heeft, dan wel welke schade ontstaat als gevolg van een handelen of nalaten door of vanwege Wederpartij.

5.8    Sierbestratingbestellen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard, hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook, die het gevolg is van vorst, met inbegrip van schade ten gevolge van het niet c.q. niet naar behoren functioneren van (zelflozende) treinwagons.

 

Artikel 6 – LEVERING EN AFROEP:
6.1    De Wederpartij zal Sierbestratingbestellen.nl steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle benodigde medewerking verlenen.

6.2    Sierbestratingbestellen.nl zal de leveringswerkzaamheden uitvoeren conform hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. Indien niets is overeengekomen omtrent levering, heeft Sierbestratingbestellen.nl het recht om de leveringswerkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

6.3    Door Sierbestratingbestellen.nl opgegeven of met de Wederpartij overeengekomen leverdata zijn uitsluitend streefdata en gelden derhalve uitdrukkelijk niet als fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft de Wederpartij dan ook geen enkel recht op (vervangende) schadevergoeding of opschorting van enige voor Wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

6.4    Het tijdstip van levering wordt door Sierbestratingbestellen.nl uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum kortgesloten met de Wederpartij. Het aangegeven leveringstijdstip is globaal (ochtend of middag) en zal afhankelijk zijn van de voortgang van het betreffende transport. Wanneer op verzoek van de Wederpartij levering perse op of voor een specifiek tijdstip dient plaats te vinden, worden de daaruit eventueel voor Sierbestratingbestellen.nl voortvloeiende extra kosten aan de Wederpartij in rekening gebracht, welke kosten de Wederpartij gehouden is aan Sierbestratingbestellen.nl te voldoen.

6.5    Afwijking van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen (uiterste) leveringsdatum en/of locatie is slechts mogelijk in overleg met en na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sierbestratingbestellen.nl. Eventuele daardoor ontstane extra kosten aan de zijde van Sierbestratingbestellen.nl dient de Wederpartij aan Sierbestratingbestellen.nl integraal te vergoeden.

6.6    Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen of is overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door Sierbestratingbestellen.nl met de werkzaamheden wordt gestart, danwel dat deze werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd, indien en voor zover de Wederpartij nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen, of een overeengekomen vooruitbetaling of zekerheidsstelling door Wederpartij niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

6.7    Sierbestratingbestellen.nl is na overschrijding van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim, indien zij van de Wederpartij een schriftelijke ingebrekestelling als naar de Wet heeft ontvangen, waarin Sierbestratingbestellen.nl nog een termijn van minimaal één (1) maand wordt gegeven, teneinde alsnog te leveren en nakoming daarvan binnen deze (verlengde) termijn uitblijft.

6.8    Bij overschrijding van een overeengekomen (verlengde) leveringstermijn zal de Wederpartij, nadat Sierbestratingbestellen.nl in gebreke is gesteld als bedoeld in art. 6.7 van deze Voorwaarden, het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst, mits de tekortkoming van Sierbestratingbestellen.nl de ontbinding ook daadwerkelijk  rechtvaardigt. De Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op (vervangende) schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Sierbestratingbestellen.nl te (doen) verrichten. Sierbestratingbestellen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.9    De zaken worden geacht door Sierbestratingbestellen.nl te zijn geleverd en door de Wederpartij te zijn aanvaard zodra Sierbestratingbestellen.nl de zaken op de (nader) met de Wederpartij overeengekomen plaats van bestemming feitelijk heeft afgeleverd of ter beschikking heeft gesteld. Een vertegenwoordiger van de Wederpartij dient bij de aflevering van de zaken aanwezig te zijn om de vrachtbrief in te vullen en te ondertekenen. Indien dit niet mogelijk is, omdat het gaat om een levering op een niet-bemenste locatie, dan wel er geen vertegenwoordiger van de Wederpartij aanwezig is, dan zal Sierbestratingbestellen.nl de zaken op deze locatie (doen) lossen na telefonisch overleg met c.q. toestemming van de contactpersoon van de Wederpartij, waarna de zaken als geleverd hebben te gelden. Bij deze laatste leveringswijze zal door de betreffende chauffeur een kopie van de pakbon bij de zaken worden achtergelaten.

6.10   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Sierbestratingbestellen.nl desgewenst gerechtigd om aan de Wederpartij te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke door Sierbestratingbestellen.nl afzonderlijk aan de Wederpartij worden gefactureerd. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt iedere deelleverantie als een zelfstandige leverantie aangemerkt.

6.11   Sierbestratingbestellen.nl heeft, indien zij door de Wederpartij of door derden, om wat voor reden dan ook, niet in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te voeren, het recht de te leveren zaken voor rekening en risico van de Wederpartij (daaronder begrepen het risico op kwaliteitsvermindering) op te slaan of te doen opslaan op een door Sierbestratingbestellen.nl te kiezen plaats, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Sierbestratingbestellen.nl. De hiermee verband houdende vervoerskosten en eventuele andere kosten zijn eveneens voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij blijft in een dergelijk geval onverkort gehouden de overeengekomen prijs voor de te leveren zaken te betalen en deze af te nemen.

 

6.12   Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Sierbestratingbestellen.nl bevoegd, indien binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de Wederpartij te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles door de Wederpartij moet worden afgeroepen.

6.13   Deze door de Wederpartij te noemen termijn mag een tijdvak van drie (3) maanden, gerekend vanaf de dag dat de Wederpartij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de sommatie van Sierbestratingbestellen.nl, niet overschrijden.

6.14   De Wederpartij is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke waarvan Sierbestratingbestellen.nl bevoegd is de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding van de Wederpartij te vorderen, welke schade in elk geval bestaat uit de door  Sierbestratingbestellen.nl  gederfde winst.

6.15   Indien Sierbestratingbestellen.nl niet tijdig levert, is de Wederpartij onder geen beding nimmer gerechtigd de (betalings)verplichtingen welke  voor  hem  uit  de  overeenkomst voortvloeien, op te  schorten, noch zal Sierbestratingbestellen.nl dientengevolge  op enigerlei wijze schadeplichtig zijn en/of kunnen worden jegens de Wederpartij, in het bijzonder niet ten aanzien van gevolgschade die sowieso is uitgesloten.

 

Artikel 7 – HOEVEELHEID:
7.1    Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist    en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij haar bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan Sierbestratingbestellen.nl schriftelijk meldt.

7.2    Ook al meldt de Wederpartij tijdig aan Sierbestratingbestellen.nl dat haar minder is, respectievelijk zou zijn geleverd, dan op het in art. 7.1 van deze Voorwaarden bedoelde document is vermeld, dan nog geeft hem dit niet het recht tot opschorting van zijn (betalings)verplichtingen jegens Sierbestratingbestellen.nl over te gaan.

 

Artikel 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD:
8.1    Onverminderd het in deze Voorwaarden gestelde blijven alle door Sierbestratingbestellen.nl ten behoeve van de Wederpartij (af)geleverde of te leveren of in consignatie gegeven zaken eigendom van Sierbestratingbestellen.nl, tot het moment dat de Wederpartij tegenover Sierbestratingbestellen.nl ten volle heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen (met inbegrip van rente en kosten), uit welken hoofde ook, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

8.2    De Wederpartij is gehouden de door Sierbestratingbestellen.nl geleverde zaken gescheiden te bewaren en zodanig te markeren, dat duidelijk is dat deze zaken van Sierbestratingbestellen.nl afkomstig zijn. Indien de Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, worden alle bij de Wederpartij aanwezige zaken die overeenkomen met de zaken zoals door Sierbestratingbestellen.nl geleverd, vermoed door Sierbestratingbestellen.nl geleverd te zijn en te vallen onder het in art. 8.1 van deze Voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud.

8.3    De Wederpartij is gehouden de door Sierbestratingbestellen.nl geleverde zaken verzekerd te houden tegen de gebruikelijke gevaren (waaronder brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal). Alle aanspraken van de Wederpartij op haar verzekeraar(s) zullen op eerste afroep door de Wederpartij aan Sierbestratingbestellen.nl worden verpand, tot meerdere zekerheid voor de vorderingen van Sierbestratingbestellen.nl op de Wederpartij, zodra Sierbestratingbestellen.nl aan de Wederpartij laat weten dit wenselijk te vinden.

8.4    De Wederpartij is totdat Sierbestratingbestellen.nl volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden in bezit te stellen, in bruik- of verbuikleen te geven, te verpanden en/of anderszins te bezwaren, met uitzondering van vervreemding door de Wederpartij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.

8.5    Bij verlies, diefstal, inbeslagneming en dergelijke van door Sierbestratingbestellen.nl aan de Wederpartij geleverde, doch aan Sierbestratingbestellen.nl op grond van art. 8.1 van deze Voorwaarden in eigendom toebehorende zaken, is de Wederpartij verplicht om dit aan Sierbestratingbestellen.nl schriftelijk te melden binnen vierentwintig (24) uren na ontdekking daarvan.

8.6    Indien de Wederpartij het bepaalde in art. 8.4 en art. 8.5 van deze Voorwaarden niet of niet volledig en/of naar behoren nakomt, verbeurt hij jegens Sierbestratingbestellen.nl een direct opeisbare boete gelijk aan de koopsom van de zaken waarop de tekortkoming betrekking heeft, met dien verstande dat de Wederpartij gehouden blijft om de koopsom ten aanzien van de betreffende zaken eveneens aan Sierbestratingbestellen.nl te voldoen.

8.7    Bij overtreding van het bepaalde in art. 8.4 van deze Voorwaarden heeft Sierbestratingbestellen.nl het recht om alle geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van de Wederpartij of de rechter zal zijn vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich alsdan bevinden. De Wederpartij is verplicht Sierbestratingbestellen.nl daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door de Wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

 

Artikel 9 – HOEDANIGHEID, KWALITEIT, EN KLACHTEN OVER LEVERINGEN:
9.1    De Wederpartij is verplicht het (af)geleverde c.q. de verpakking terstond bij levering op eventuele kwantitatieve en/of andere zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te  (doen) voeren direct na de mededeling van Sierbestratingbestellen.nl dat de zaken ter beschikking staan van de Wederpartij. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen van en/of gebreken aan het geleverde en/of de verpakking, welke bij de levering aanwezig zijn, dient de Wederpartij meteen op de afleveringsbon, factuur en/of vervoersdocumentatie te (laten) vermelden.

9.2    Indien de Wederpartij in gebreke blijft de controle en/of mededeling als bedoeld in art. 9.1 van deze Voorwaarden te doen, staat tussen Partijen vast dat de nakoming van de overeenkomst door Sierbestratingbestellen.nl deugdelijk is geweest. Klachten van de Wederpartij ter zake de uitvoering van de betreffende overeenkomst worden alsdan door Sierbestratingbestellen.nl niet meer in behandeling genomen. De Wederpartij heeft alsdan al haar rechten en bevoegdheden uit de (vermeende) tekortkoming definitief verloren.

9.3    Voor andere dan de in art. 9.1 van deze Voorwaarden bedoelde kwantitatieve en/of andere zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen, geldt dat deze onmiddellijk na ontdekking, dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen/moeten worden, doch in elk geval binnen een termijn van acht

(8) dagen na de datum van levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Sierbestratingbestellen.nl dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan tussen Partijen vast staat dat de nakoming van de overeenkomst door Sierbestratingbestellen.nl deugdelijk is en het recht van de Wederpartij om te klagen is komen te vervallen. Klachten van de Wederpartij ter zake de uitvoering van de betreffende overeenkomst worden alsdan door Sierbestratingbestellen.nl niet meer in behandeling genomen. De wederpartij heeft alsdan al haar rechten en bevoegdheden uit de (vermeende) tekortkoming definitief verloren.

9.4    De nakoming van de overeenkomst door Sierbestratingbestellen.nl geldt in ieder geval als deugdelijk indien het geleverde of een gedeelte van het geleverde door of vanwege de Wederpartij in gebruik is genomen, op enigerlei wijze is bewerkt of verwerkt of aan derden is geleverd.

9.5    Indien en voor zover er omtrent de hoedanigheid van de zaken overigens niets uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, zullen geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen grond voor klachten door de  Wederpartij kunnen opleveren, althans in elk geval niet worden aangemerkt als enig tekort schieten van Sierbestratingbestellen.nl in de juiste en volledige nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken.

9.6    De Wederpartij mag de zaken waarover hij zich bij Sierbestratingbestellen.nl heeft beklaagd eerst na toestemming van Sierbestratingbestellen.nl retourneren, onder door Sierbestratingbestellen.nl te bepalen voorwaarden. De Wederpartij heeft hoe dan ook geen recht op retournering, indien door Sierbestratingbestellen.nl geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

9.7    Klachten over leveringen geven de Wederpartij geen recht enige betaling aan Sierbestratingbestellen.nl te weigeren of op te schorten en/of te verrekenen.

9.8    In het geval Sierbestratingbestellen.nl van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft Sierbestratingbestellen.nl het recht om, na overleg met de Wederpartij, de betreffende factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de Wederpartij om aan Sierbestratingbestellen.nl op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. In geen geval geeft dit de Wederpartij recht op enige schadevergoeding, hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook. In het bijzonder is de aansprakelijkheid voor gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten.

9.9    Op Sierbestratingbestellen.nl rust sowieso geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende klacht, indien de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Sierbestratingbestellen.nl (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

9.10   Een klacht betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

9.11   Indien een klacht door Sierbestratingbestellen.nl gegrond wordt bevonden, dan is Sierbestratingbestellen.nl uitsluitend verplicht alsnog correct na te komen, doch geeft dit de Wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding, hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook. Sierbestratingbestellen.nl bepaalt alsdan op welke wijze zij alsnog zal  nakomen. In het bijzonder is de aansprakelijkheid voor gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten.

9.12   Slechts indien en voor zover de klacht door Sierbestratingbestellen.nl gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de Wederpartij op, althans de betaling van dat deel van de factuur waarop de klacht betrekking heeft, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

9.13   Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van de Wederpartij zijn opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de Wederpartij daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk schriftelijk met Sierbestratingbestellen.nl zijn overeengekomen en voortvloeien uit de gebondenheid van de Wederpartij aan bestekbepalingen, waarvan de Wederpartij de inhoud schriftelijk en tijdig aan Sierbestratingbestellen.nl heeft  medegedeeld, zodat Sierbestratingbestellen.nl daarmee bij haar aanbieding rekening heeft kunnen houden en Sierbestratingbestellen.nl deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De Wederpartij kan hierbij niet volstaan met een enkele verwijzing naar voor hem geldende (standaard)voorwaarden, maar dient uitdrukkelijk aan te geven aan welke specifieke bepalingen de zaken dienen te voldoen alsook dient de tekst van deze bepalingen bij aanvraag van een aanbieding, vóór het sluiten van de overeenkomst, aan Sierbestratingbestellen.nl te overhandigen.

 

Artikel 10 – OVERMACHT:
10.1   Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Sierbestratingbestellen.nl kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan Sierbestratingbestellen.nl worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Daaronder wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, prik- en stiptheidsacties (inclusief acties van de railverkeersleiding), natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk/uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, wegblokkades, overheidsmaatregelen, import- of handelsbeperkingen, alsmede iedere andere omstandigheid, welke en hoegenaamd dan ook, waardoor het voor Sierbestratingbestellen.nl redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze (tijdig) te leveren.

10.2   Indien Sierbestratingbestellen.nl meent in overmacht te (gaan) verkeren, zal zij de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.3   Indien – zulks geheel en uitsluitend ter beoordeling van Sierbestratingbestellen.nl – de overmacht van tijdelijke aard is, worden de verplichtingen van Sierbestratingbestellen.nl jegens de Wederpartij opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zulks geheel en uitsluitend ter beoordeling van Sierbestratingbestellen.nl. Indien – zulks eveneens geheel en uitsluitend ter beoordeling van Sierbestratingbestellen.nl – de overmacht situatie echter van blijvende aard is, dan kunnen Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. De Wederpartij heeft zowel in het geval van tijdelijke als van blijvende overmacht geen enkel recht op enige    schadevergoeding, hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is te allen tijde uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4   Indien Sierbestratingbestellen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke opdracht c.q. een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID:
11.1   Sierbestratingbestellen.nl is tegenover Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Sierbestratingbestellen.nl, tenzij Sierbestratingbestellen.nl kan aantonen dat de fout onder de betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking  die schade waartegen Sierbestratingbestellen.nl verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, in welk laatstgemeld geval de vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag dat de Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht en door de Wederpartij is betaald.

11.2   Als het voor Sierbestratingbestellen.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in art. 11.1 van deze Voorwaarden af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat de Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht en door de Wederpartij is betaald.

11.3   Sierbestratingbestellen.nl is nimmer aansprakelijk voor:

-            indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van de Wederpartij (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. De Wederpartij dient zich zo nodig zelf tegen deze schade te verzekeren;

-            schade veroorzaakt door het niet opvolgen door de Wederpartij van door Sierbestratingbestellen.nl verstrekte aanwijzingen of adviezen voor de opslag en/of het gebruik van geleverde zaken;

-            schade veroorzaakt door het door de Wederpartij niet-oordeelkundig en/of niet in overeenstemming met het overeengekomen c.q. gebruikelijke bestemming gebruiken van geleverde zaken;

-          schade als gevolg van een van buitenaf komende oorzaak, zoals (regen)water, brand, storm, etc.;

-          schade als gevolg van claims van derden op grond van inbreuk door Wederpartij op aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten;

-          schade ontstaan door handelen of nalaten van de Wederpartij of derden in strijd met door Sierbestratingbestellen.nl verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en deze Voorwaarden;

-          schade als gevolg van reparatie of wijziging van geleverde zaken door of vanwege de Wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sierbestratingbestellen.nl.

11.4   Sierbestratingbestellen.nl is niet aansprakelijk voor handelingen en/of fouten van haar werknemers of andere ondergeschikten, behoudens voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van haar leidinggevende werknemers of ondergeschikten.

11.5   Sierbestratingbestellen.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat of nadat de Wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in  gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11.6   De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan tekeningen die Sierbestratingbestellen.nl in opdracht van de Wederpartij of ten behoeve van de Wederpartij heeft gemaakt of heeft laten maken. Sierbestratingbestellen.nl staat niet in voor de juistheid en/of de volledigheid van deze tekeningen en is niet aansprakelijk indien deze (achteraf) onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Eventuele door de Wederpartij op basis van deze tekeningen gedane bestellingen, blijven onverkort in stand.

11.7   Iedere eventuele aansprakelijkheid van Sierbestratingbestellen.nl anders dan die als bedoeld in art. 11.1 en 11.2 van deze Voorwaarden is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen prijs (factuurwaarde exclusief BTW), zulks met een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis en € 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) per jaar, dan wel – voor zover Sierbestratingbestellen.nl in staat is om soortgelijke zaken opnieuw te leveren - tot een hernieuwde levering van de zaken, zulks ter keuze van de Wederpartij.

11.8   Wederpartij vrijwaart Sierbestratingbestellen.nl voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Sierbestratingbestellen.nl geleverde zaken.

11.9   De uit deze Voorwaarden voortvloeiende beperking en/of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Sierbestratingbestellen.nl, geldt ook ten gunste van het personeel van Sierbestratingbestellen.nl en de hulppersonen die door Sierbestratingbestellen.nl bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

 

Artikel 12 – EMBALLAGE:
12.1   Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door Sierbestratingbestellen.nl aangewende, meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.), wordt door Sierbestratingbestellen.nl tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

12.2   Emballage dient uiterlijk binnen 3 maanden na factuurdatum geretourneerd te worden.

12.3   Voor geretourneerde emballage als bedoeld in art. 12.1 en 12.2 van deze Voorwaarden wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door Sierbestratingbestellen.nl aan de Wederpartij een creditfactuur gezonden.

12.4   In afwijking van het in art. 12.1, 12.2 en 12.3 van deze Voorwaarden bepaalde is Sierbestratingbestellen.nl geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage, zulks ter uitsluitende beoordeling van Sierbestratingbestellen.nl.

12.5   Niet meermalen bruikbare emballage vervalt bij levering aan de Wederpartij.

 

Artikel 13 – RETOURZENDINGEN:
13.1   Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit vooraf tussen Partijen nader schriftelijk is overeengekomen.

13.2   Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd en zullen sowieso niet door Sierbestratingbestellen.nl worden geaccepteerd.

13.3   Bij retourzendingen heeft Sierbestratingbestellen.nl het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen aan de Wederpartij van minimaal vijfentwintig procent (25%) van de corresponderende factuurwaarde of van de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

 

Artikel 14 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM:
14.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Sierbestratingbestellen.nl de auteursrechten en alle overige rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

14.2   De rechten op de in art. 14.1 van deze Voorwaarden genoemde gegevens blijven eigendom van Sierbestratingbestellen.nl, ongeacht of aan de Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sierbestratingbestellen.nl niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De Wederpartij is aan Sierbestratingbestellen.nl per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van

€ 25.000,--(zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Het laat de bevoegdheid en het recht van Sierbestratingbestellen.nl op volledige schadevergoeding onverlet.

14.3   De Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in art. 14.1 van deze Voorwaarden op eerste verzoek binnen de door Sierbestratingbestellen.nl gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan Sierbestratingbestellen.nl een boete verschuldigd van € 1.000,-- (zegge: één duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Het laat de bevoegdheid en het recht van Sierbestratingbestellen.nl op volledige schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 15 – VRIJWARING:
15.1 Wederpartij vrijwaart  Sierbestratingbestellen.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van  door deze in verband met de door Sierbestratingbestellen.nl afgeleverde zaken/verrichte diensten geleden en/of te lijden schade.

 

Artikel 16 – ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING:
16.1   Sierbestratingbestellen.nl heeft het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de Wederpartij geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:

-   de Wederpartij op zodanige wijze één of meer van de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dat van Sierbestratingbestellen.nl in redelijkheid niet kan en/of mag worden gevergd de overeenkomst onverkort in stand te houden;

-   de Wederpartij op enigerlei wijze in strijd handelt met de wet;

-   aan de Wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, dan wel dit door de Wederpartij is aangevraagd;

-   op de Wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard, dan wel dit door de Wederpartij is verzocht;

-   de    Wederpartij    failliet   is    verklaard,    dan wel   haar    faillissement   is aangevraagd, al dan niet door de Wederpartij zelf;

-   door de Wederpartij een aanbieding wordt gedaan aan haar crediteuren in het kader van een buitengerechtelijke schuldsanering;

-   conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van (een gedeelte van) het vermogen van de Wederpartij;

-   de Wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, de Wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;

-   de Wederpartij haar rechtsvorm wijzigt;

-   de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd;

-   de Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel de Wederpartij overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;

-   zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Sierbestratingbestellen.nl in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van Sierbestratingbestellen.nl; een en ander zonder dat op Sierbestratingbestellen.nl ook maar enige verplichting tot schadevergoeding rust.

16.2   In het geval de overeenkomst op grond van een of meer van de in art. 16.1 van deze Voorwaarden vermelde gronden door Sierbestratingbestellen.nl wordt ontbonden, is Sierbestratingbestellen.nl gerechtigd alle schade en gevolgschade die Sierbestratingbestellen.nl daardoor lijdt (waaronder begrepen winstderving), met een minimum van twintig procent (20%) van de factuurwaarde van de overeenkomst, bij de Wederpartij in rekening te brengen, welke schadevergoeding de Wederpartij gehouden is aan Sierbestratingbestellen.nl te vergoeden.

16.3   In het geval van ontbinding heeft Sierbestratingbestellen.nl het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De Wederpartij is verplicht Sierbestratingbestellen.nl daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming. De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van de Wederpartij. Sierbestratingbestellen.nl heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat de Wederpartij zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door de Wederpartij totaal verschuldigde.

 

Artikel 17 – VERVALTERMIJN:
17.1    Iedere vordering, uit welken hoofde dan ook, van Wederpartij op Sierbestratingbestellen.nl vervalt onherroepelijk, indien Sierbestratingbestellen.nl niet binnen een termijn van zes (6) maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, door Wederpartij in rechte is betrokken. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN:
18.1   Op alle door Sierbestratingbestellen.nl gedane aanbiedingen en alle tussen Sierbestratingbestellen.nl en Wederpartij gesloten overeenkomsten en/of aanbiedingen en/of overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen en overeenkomsten die worden gedaan c.q. gesloten met een in het buitenland woonachtige of gevestigde Wederpartij.

18.2   Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is op meerbedoelde aanbiedingen en overeenkomsten en/of aanbieden en/of overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

18.3   Eventuele geschillen tussen Sierbestratingbestellen.nl en de Wederpartij zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Sierbestratingbestellen.nl, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen. Sierbestratingbestellen.nl mag  van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

 

Artikel 19 – WIJZIGING VOORWAARDEN:
19.1 Sierbestratingbestellen.nl is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Wederpartij. Indien deze Voorwaarden gewijzigd worden, zullen de Voorwaarden van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat de betreffende aanbieding door Sierbestratingbestellen.nl werd gedaan dan wel de betreffende overeenkomst tussen Sierbestratingbestellen.nl en de Wederpartij tot stand is gekomen.